قم، بلوار جمهوری، بعد از تقاطع جوادالائمه، جنب پل 9 دی، سرای برق سهرابلو
موجود
سیم مفتول 0.75×1 کابلکان
501,580 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتوا 16×1
938,200 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری  ...

موجود
سیم مفتول 0.5×1 کابلکان
375,070 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 16×1 کابلکان
9,195,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 16×1 کابلکان
9,148,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1×1 کابلکان
649,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 0.75×1 کابلکان
500,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 0.5×1 کابلکان
373,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 10×1 کابلکان
5,600,782 تومان 5,895,560تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 6×1 کابلکان
3,381,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 4×1 کابلکان
2,083,065 تومان 2,192,700تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 2.5×1 کابلکان
1,315,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 1.5×1 کابلکان
877,070 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 1×1 کابلکان
647,610 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 2.5×2 کابلکان
2,416,780 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 1.5×2 کابلکان
1,523,150 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 1×2 کابلکان
1,945,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 0.75×2 کابلکان
895,910 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 0.5×2 کابلکان
623,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1.5×1 سیمکو
تماس بگیرید
  

اگر قصد خرید متراژی رو ...

موجود
سیم افشان ارت 10×1 کابلکان
5,759,700 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 10×1 کابلکان
5,731,100 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 6×1 کابلکان
3,369,700 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 4×1 کابلکان
2,148,200 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 4×1 کابلکان
2,182,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 2.5×1 کابلکان
1,310,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 2.5×1 کابلکان
1,392,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 1.5×1 کابلکان
829,635 تومان 873,300تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1.5×1 کابلکان
872,800 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...