قم، بلوار جمهوری، بعد از تقاطع جوادالائمه، جنب پل 9 دی، سرای برق سهرابلو
موجود
کابل RG ترکیبی
21,860 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل RG59 ساده
15,560 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
سیم مفتول 0.75×1 کابلکان
501,580 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل مفتول 16×5 کابلکان
503,490 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 10×5 کابلکان
327,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 6×5 کابلکان
189,125 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 16×14 کابلکان
480,700 تومان
  

قیمت درج شده در آگهی ...

موجود
کابل مفتول 10×4 کابلکان
257,550 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 4×4 کابلکان
152,309 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 10×3 کابلکان
199,310 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 6×3 کابلکان
118,550 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 10×2 کابلکان
141,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 2.5×2 کابلکان
37,250 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
سیم مفتوا 16×1
938,200 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری  ...

موجود
سیم مفتول 0.5×1 کابلکان
375,070 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 16×1 کابلکان
9,195,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 16×1 کابلکان
9,148,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1×1 کابلکان
649,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 0.75×1 کابلکان
500,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 0.5×1 کابلکان
373,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 16×5 کابلکان
498,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری هست

موجود
کابل افشان 10×5 کابلکان
320,940 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری  ...

موجود
کابل افشان 6×5 کابلکان
186,345 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 4×5 کابلکان
128,950 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 2.5×5 کابلکان
8,390,690 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1.5×5 کابلکان
5,339,430 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 16×4 کابلکان
391,410 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 10×4 کابلکان
2,534,440 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 6×4 کابلکان
15,296,190 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 4×4 کابلکان
10,506,930 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 2.5×4 کابلکان
6,699,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1.5×4 کابلکان
4,245,225 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1×4 کابلکان
2,991,610 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 0.75×4 کابلکان
2,336,900 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 16×3 کابلکان
299,290 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 10×3 کابلکان
194,220 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 10*3 کابلکان
194,220 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل افشان 10*2 کابلکان
13,850,050 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 6*3
11,594,770 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1*3 کابلکان
2,333,810 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 0.5*3کابلکان
1,862,590 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 0.5*2 کابلکان
1,354,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 0.5×2 کابلکان
901,050 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل مفتول 6×2 کابلکان
79,425 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
کابل مفتول 4×2 کابلکان
54,300 تومان
  

قیمت درج شده قیمت متری ...

موجود
سیم مفتول 10×1 کابلکان
5,600,782 تومان 5,895,560تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 6×1 کابلکان
3,381,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 4×1 کابلکان
2,083,065 تومان 2,192,700تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 2.5×1 کابلکان
1,315,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 1.5×1 کابلکان
877,070 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم مفتول 1×1 کابلکان
647,610 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 2.5×2 کابلکان
2,416,780 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 1.5×2 کابلکان
1,523,150 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 1×2 کابلکان
1,945,600 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 0.75×2 کابلکان
895,910 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم نایلونی 0.5×2 کابلکان
623,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1.5×1 سیمکو
تماس بگیرید
  

اگر قصد خرید متراژی رو ...

موجود
کابل افشان 4×3 کابلکان
7,959,800 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 2.5×3 کابلکان
5,163,250 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1.5×3 کابلکان
3,291,320 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 6×2 کابلکان
7,977,840 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 4×2 کابلکان
5,305,869 تومان 5,585,125تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 2.5×2 کابلکان
3,645,590 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1×2 کابلکان
186,790 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
کابل افشان 1.5×2 کابلکان
2,303,030 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 10×1 کابلکان
5,759,700 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 10×1 کابلکان
5,731,100 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 6×1 کابلکان
3,369,700 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 4×1 کابلکان
2,148,200 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 4×1 کابلکان
2,182,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 2.5×1 کابلکان
1,310,500 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 2.5×1 کابلکان
1,392,000 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان ارت 1.5×1 کابلکان
829,635 تومان 873,300تومان
  
% 5 تخفیف

قیمت درج شده قیمت حلقه ...

موجود
سیم افشان 1.5×1 کابلکان
872,800 تومان
  

قیمت درج شده قیمت حلقه ...